Atletiekvereniging voor Stadskanaal e.o.

Wij zijn natuurlijk blij met elk nieuw lid!

Via deze pagina kun je je aanmelden als lid van Atletiekvereniging Jahn II. Lees voor het aanmelden s.v.p. eerst goed onze regels. Vul daarna het onderstaande formulier volledig in. Als dat klaar is, klik je op Verzenden en je aanmelding wordt naar ons verstuurd. Je krijgt zelf een kopie van de aanmelding op je e-mailadres.

Wij nemen daarna contact met je op om het vervolg te bespreken.

Voor het kunnen afschrijven van contributiegelden hebben we wel je handtekening nodig (of die van je ouders, als je minderjarig bent). Bij je eerste bezoek aan de vereniging zullen we je vragen deze handtekening te (laten) zetten.

 

Aanmeldingsformulier

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij lid wordt van Jahn II Atletiek Stadskanaal met ingang van ondergenoemde datum en stemt ermee in dat het lidmaatschap voortduurt totdat opzegging door de secretaris is ontvangen. Lidmaatschappen worden aangegaan tot het einde van een kwartaal en worden daarna steeds met een kwartaal verlengd. Opzegging dient te geschieden vóór het einde van het lopende kwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand.
De verschuldigde contributie wordt maandelijks geïncasseerd via automatische bank-incasso.
Het lid wordt tevens aangemeld bij de Atletiekunie. Dit betreft een jaarlidmaatschap en wordt vooraf gefactureerd. Deze contributie en kosten worden door Jahn II Atletiek afgedragen aan de Atletiekunie.

LET OP: BEN JE MINDERJARIG, LAAT HET ONDERSTE DEEL INVULLEN DOOR EEN OUDER/VOOGD!

DOOR INSTUREN VAN DIT FORMULIER GAAT U EEN FINANCIËLE VERPLICHTING AAN!
Wilt u eerst meer informatie, gebruik dan ons normale contactformulier op deze site.

vrouwman

Ondergetekende wil welniet aangemeld worden als wedstrijdatleet.

[acceptance* voorwaarden-acceptatie] Ondergetekende gaat akkoord met het huishoudelijk reglement van Jahn II Atletiek.


BIJ MINDERJARIGHEID INULLEN!
GEGEVENS OUDER/VOOGD:

Ouder/voogd van bovenvermeld nieuw lid geeft toestemming voor deze aanmelding en de daarmee samenhangende verplichtingen. Een definitieve akkoordverklaring zal ter ondertekening aan de ouder/voogd worden voorgelegd. Het lidmaatschap gaat niet eerder in dan na ondertekening door de ouder/voogd en ontvangst door de secretaris en/of penningmeester.

vrouwman


MACHTIGING

Ik machtig hierbij Jahn II Atletiek om tot wederopzegging de aan dit lidmaatschap verbonden contributies en kosten middels automatische incasso af te schrijven van mijn bankrekening, met IBAN-nummer: [tekst IBAN] t.n.v.