Aanmelden als nieuw lid

U wilt lid worden van Atletiekvereniging Jahn II? Dat waarderen wij uiteraard zeer! U bent meer dan welkom bij onze club. Wij hopen dat we samen een prachtige sporttijd tegemoet mogen gaan.

Om lid te kunnen worden, kunt u onderstaand formulier invullen u zo online aanmelden. Bij uw eerste bezoek aan AV Jahn II zullen wij een papieren versie van de aanmelding aan u voorleggen ter ondertekening. Daarmee is dan uw lidmaatschap definitief.

Wilt u eerst meer informatie, neemt u dan contact op middels ons reguliere contactformulier, per e-mail of telefonisch.

Aanmeldformulier

  Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij lid wordt van Jahn II Atletiek Stadskanaal met ingang van ondergenoemde datum en stemt ermee in dat het lidmaatschap voortduurt totdat opzegging door de secretaris is ontvangen. Lidmaatschappen worden aangegaan tot het einde van een kwartaal en worden daarna steeds met een kwartaal verlengd. Opzegging dient te geschieden vóór het einde van het lopende kwartaal, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand.
  De verschuldigde contributie wordt maandelijks geïncasseerd via automatische bank-incasso.
  Het lid wordt tevens aangemeld bij de Atletiekunie. Dit betreft een jaarlidmaatschap en wordt vooraf gefactureerd. Deze contributie en kosten worden door Jahn II Atletiek afgedragen aan de Atletiekunie.

  LET OP: BEN JE MINDERJARIG, LAAT HET ONDERSTE DEEL INVULLEN DOOR EEN OUDER/VOOGD!

  DOOR INSTUREN VAN DIT FORMULIER GAAT U EEN FINANCIËLE VERPLICHTING AAN!
  Wilt u eerst meer informatie, gebruik dan ons normale contactformulier op deze site.

  vrouwman

  Ondergetekende wil welniet aangemeld worden als wedstrijdatleet.
  LET OP: Een wedstrijdlicentie wordt door de KNAU verstrekt voor de periode van een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Opzegging van de licentie geeft geen recht op restitutie. Opzegging dient vóór 15 november te geschieden. Bij opzegging na deze datum zijn de kosten voor een licentie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd.


  BIJ MINDERJARIGHEID INVULLEN!
  GEGEVENS OUDER/VOOGD:

  Ouder/voogd van bovenvermeld nieuw lid geeft toestemming voor deze aanmelding en de daarmee samenhangende verplichtingen. Een definitieve akkoordverklaring zal ter ondertekening aan de ouder/voogd worden voorgelegd. Het lidmaatschap gaat niet eerder in dan na ondertekening door de ouder/voogd en ontvangst door de secretaris en/of penningmeester.

  vrouwman


  MACHTIGING

  IBAN-nummer:
  t.n.v.  Afmelden als lid? Dat vinden we natuurlijk erg jammer! U kunt in dat geval via ons reguliere contactformulier een berichtje sturen waarin u vermeldt dat u zich wenst af te melden. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op om uw opzegging in behandeling te nemen.